GDPR – Souhlas a informace o zpracováni osobních údajů

GDPR – Souhlas a informace o zpracováni osobních údajů

1. UDĚLENÍ SOUHLASU

Tímto uděluji společnosti Shade install s.r.o., IČ: 07441720, se sídlem Tylovo náměstí 650/4, PSČ: 12000, Praha, zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 301094, souhlas se zpracováním mých osobních údajů.

2. KONTATKNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Shade install s.r.o.
IČ: 07441720
se sídlem Tylovo náměstí 650/4, PSČ: 12000, Praha zaps. v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 301094
https://www.shadeinstall.cz/
email: info@shadeinstall.cz
tel.: +420 777 297 597 / +420 721 813 951

(dále i je jen jako „Správce“)

3. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány za účelem posouzení žádosti subjektu údajů o navázání spolupráce se Správcem v oblasti nákupu a prodeje stínící techniky, poskytování informací o produktech Správce ze strany Správce ve prospěch subjektu údajů (informacemi o produktech Správce se rozumí zejména technické podklady, výkresy či fotografie) a dále v případě navázání smluvního vztahu jsou osobní údaje zpracovávány za účelem plnění práv a povinností z něj vyplývajících. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem marketingových aktivit – zasílání novinek, nabídek, apod.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě tohoto souhlasu, z důvodu provedení opatření před případným uzavřením smlouvy zakládající smluvní vztah mezi subjektem údajů a Správcem a dále z důvodu plnění tohoto smluvního vztahu.

4. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu:

  1. jméno a příjmení;
  2. sídlo;
  3. email;
  4. telefonní číslo.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba zpracování osobních údajů je deset let od udělení souhlasu. V případě uzavření smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Správcem nejméně však po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu.

6. INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A ÚMYSLU PŘEDAT INFORMACE

Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů Správce neposkytuje žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu a neposkytuje je žádným třetím osobám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

7. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů bere na vědomí, že má právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po Správci informace o rozsahu údajů Správcem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále právo požádat o výmaz těchto osobních údajů. Dále je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na Správce nebo dozorující orgán, a to Úřad pro ochranu osobních údajů. Subjektů údajů prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.